ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการให้บริการ บิ๊กพอยต์ (“การให้บริการ บิ๊กพอยต์”) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 1 ด้านล่าง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลของท่าน และเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวของท่าน มีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. บริษัทจึงจัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบและเข้าใจสิทธิของท่านตามกฎหมาย รวมทั้งเหตุผลที่บริษัทประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านโดยละเอียดและทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิใดๆ ของท่าน

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษา และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัท

เพื่อให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ บิ๊กพอยต์ และเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการ บิ๊กพอยต์ แก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ บริษัทประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลที่เก็บรวบรวม: 

ชื่อ-สกุล, เพศ, อายุ, วันเกิด, สัญชาติ, เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, Line MID,ภาพถ่าย, ข้อมูลการซื้อสินค้า, รายละเอียดและวิธีการชำระค่าสินค้า/บริการ, ข้อมูลการติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร ข้อความภาพ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ภาพ และ/หรือเสียง หรือการแสดงผลประเภทอื่นใด), ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานทางแอพพลิเคชั่น – Cookies ตามที่จำเป็น

 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: 

1.  เพื่อการติดต่อและให้บริการ บิ๊กพอยต์ กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ

2.  ใช้ในการระบุตัวตนและยืนยันการให้สิทธิประโยชน์ และ/หรือการขอใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของลูกค้า

3.  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า รวมทั้งการติดต่อสอบถามความเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับการบริการ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อการวิจัย การทำการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าและการให้บริการของบริษัท

4.  การใช้สิทธิทางกฎหมายและการปฏิบัติการที่จำเป็นตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ 

5.  เพื่อการดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการ และเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตและอาชญากรรม หรือการใช้บริการในทางมิชอบ

 • ฐานความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคล: 

เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

 • ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล: 

ตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิกในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล

2 ปีปฏิทินสำหรับข้อมูลการซื้อ

เฉพาะรอบการสะสมปัจจุบันสำหรับพอยต์

1.2 ข้อมูลที่เก็บรวบรวม: 

ชื่อ-สกุล, หมายเลข บิ๊กพอยต์, เพศ, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่, รูปแบบและวิธีการชำระค่าสินค้า/บริการ และข้อมูลการซื้อสินค้า

 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: 

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อเสนอโอกาสและทางเลือกในการซื้อ สินค้า และ/หรือ บริการประเภทต่างๆ ของบริษัท

 • ฐานความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคล: 

เพื่อการปฏิบัติการตามสัญญา และความยินยอมของลูกค้า

 • ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล: 

ตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิกในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล

2 ปีปฏิทินสำหรับข้อมูลการซื้อ

เฉพาะรอบการสะสมปัจจุบันสำหรับพอยต์

1.3 ข้อมูลที่เก็บรวบรวม:  

ข้อมูลความสนใจ และ/หรือความชอบส่วนบุคคลของท่าน, ข้อมูลวิจัยทางการตลาดและความเห็นของท่านในฐานะผู้บริโภคที่ท่านได้เปิดเผยแก่บริษัทเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการของบริษัท และ/หรือข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือช่องทางการสื่อสารอื่นใดของบริษัทซึ่งบริษัทได้รับจากท่านหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัท

 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: 

1.  เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และประมวลผลเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริการ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อการวิจัย การทำการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าและการให้บริการของบริษัท 

2.  เพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน

 • ฐานความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคล: 

เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และความยินยอมของลูกค้า 

 • ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล: 

ตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิกในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล

2 ปีปฏิทินสำหรับข้อมูลการซื้อ

เฉพาะรอบการสะสมปัจจุบันสำหรับพอยต์

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเปิดเผย เหตุผลความจำเป็นในการเปิดเผย และประเภทของบุคคลที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ บิ๊กพอยต์ และเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการ บิ๊กพอยต์ แก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ บริษัทอาจดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเปิดเผย: 

ชื่อ-สกุล, สัญชาติ, เลขที่และเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง, วันเกิด และเบอร์โทรศัพท์

 • เหตุผลความจำเป็นในการเปิดเผย: 

เพื่อตรวจสอบและระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ

 • ฐานความชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคล: 

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

 • ประเภทของบุคคลที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: 

กรมการปกครอง

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเปิดเผย: 

เบอร์โทรศัพท์ และ เลขบัตรประชาชน

 • เหตุผลความจำเป็นในการเปิดเผย: 

เพื่อการติดต่อและให้บริการ บิ๊กพอยต์ กับลูกค้า เช่น การแลกและตรวจสอบพอยต์ และ/หรือตรวจสอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ และการทำการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ

 • ฐานความชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคล: 

จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ บิ๊กพอยต์) และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

 • ประเภทของบุคคลที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: 

บริษัทผู้ให้บริการ USSD และผู้ให้บริการส่ง SMS

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเปิดเผย: 

ชื่อ-สกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ และ อีเมล

 • เหตุผลความจำเป็นในการเปิดเผย: 

เพื่อการติดต่อและให้บริการ บิ๊กพอยต์ กับลูกค้า ผ่านทางระบบ Call Center

 • ฐานความชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคล: 

จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ บิ๊กพอยต์)

 • ประเภทของบุคคลที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: 

บริษัทผู้ให้บริการระบบ Call Center

2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเปิดเผย: 

ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล

 • เหตุผลความจำเป็นในการเปิดเผย: 

เพื่อการติดต่อสอบถามความเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับการบริการ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท

 • ฐานความชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคล: 

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (ในการพัฒนาสินค้าและบริการ)

 • ประเภทของบุคคลที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: 

บริษัทประมวลผลข้อมูลผู้ให้บริการ survey

2.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเปิดเผย: 

หมายเลข บิ๊กพอยต์, วันเกิด, เพศ และ ข้อมูลการซื้อสินค้า

 • เหตุผลความจำเป็นในการเปิดเผย: 

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า  

 • ฐานความชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคล: 

จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ บิ๊กพอยต์) และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

 • ประเภทของบุคคลที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: 

บริษัทประมวลผลข้อมูลซึ่งให้บริการด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

2.6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเปิดเผย: 

ชื่อ-สกุล, หมายเลข บิ๊กพอยต์, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่ และเลขบัตรประชาชน

 • เหตุผลความจำเป็นในการเปิดเผย: 

เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำการตลาด และจับรางวัล รวมถึงติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ และมอบรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆ

 • ฐานความชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคล: 

จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ บิ๊กพอยต์) และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

 • ประเภทของบุคคลที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: 

บริษัทประมวลผลข้อมูล บริษัทผู้ให้บริการด้านการตลาด และผู้ให้บริการสื่อ หรือช่องทางการติดต่อลูกค้าอื่นๆ รวมถึง สื่อสังคมออนไลน์

2.7 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเปิดเผย: 

ชื่อ-สกุล, หมายเลข บิ๊กพอยต์, เพศ, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, รูปแบบและวิธีการชำระค่าสินค้า/บริการ และข้อมูลการซื้อสินค้า

 • เหตุผลความจำเป็นในการเปิดเผย: 

เพื่อเสนอโอกาสและทางเลือกในการซื้อสินค้า และ/หรือผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ

 • ฐานความชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคล: 

ความยินยอมของลูกค้า

 • ประเภทของบุคคลที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: 

บริษัทในเครือ, บริษัทประกันวินาศภัย, บริษัทประกันชีวิต, นายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต, สถาบันการเงิน, ผู้ให้บริการทางการเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน (non-bank financial service provider), ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงิน, ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

2.8 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเปิดเผย: 

 • ชื่อ-สกุล, หมายเลข บิ๊กพอยต์, เพศ, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่, รูปแบบและวิธีการชำระค่าสินค้า/บริการ, ข้อมูลการซื้อสินค้า,ข้อมูลความสนใจ และ/หรือความชอบส่วนบุคคลของท่าน, ข้อมูลวิจัยทางการตลาดและความเห็นของท่านในฐานะผู้บริโภคที่ท่านได้เปิดเผยแก่บริษัทเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการของบริษัท และ/หรือข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือช่องทางการสื่อสารอื่นใดของบริษัทซึ่งบริษัทได้รับจากท่านหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัท 
 • เหตุผลความจำเป็นในการเปิดเผย: 

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า รวมทั้งการติดต่อสอบถามความเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ และเพื่อการวิจัย การทำการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าและการให้บริการ เพื่อการเสนอสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงข่าวสาร และ/หรือสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

 • ฐานความชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคล: 

ความยินยอมของลูกค้า

 • ประเภทของบุคคลที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: 

บริษัทในเครือ, บริษัทผู้ให้บริการด้านวิจัย, บริษัทประมวลผลข้อมูลซึ่งให้บริการด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค, บริษัทผู้ผลิตและ/หรือจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

4. การเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยอาศัยการได้รับความยินยอมจากท่าน ตามที่มีการระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ และในหนังสือยินยอมจากท่านได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านต่อบริษัทตามช่องทางที่สะดวก ดังรายละเอียดการติดต่อบริษัทในข้อ 5 ด้านล่าง  หากการเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบใด ๆ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบดังกล่าว เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องนั้น แจ้งขอใช้สิทธิแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

5. การติดต่อบริษัท

ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ศูนย์บริการคอลเซ็นเตอร์ 1756 


 

 

เอกสารแนบ 1

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ในกรณีที่บริษัทมีการขอและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการแจ้งขอถอนความยินยอมในการให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ 

2. สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บไว้ 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้จัดเก็บไว้ได้ ทั้งนี้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

3. สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากแหล่งอื่น

ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หากบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องแจ้ง) ในกรณีนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถสอบถามและขอให้บริษัทเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

4. สิทธิในการขอรับ และขอให้บริษัทโอนย้าย หรือส่งต่อข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทมีการปรับให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยอุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถส่งต่อได้โดยวิธีการอัตโนมัติ

การโอนย้ายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อนี้ หมายถึงกรณีที่ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการส่งต่อนั้นสามารถทำได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่รวมถึงการให้บริษัทเป็นผู้นำส่ง หรือจัดส่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอื่น 

5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีต่อไปนี้  

 1. หากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการเก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
 2. กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง 

6. สิทธิในการขอให้บริษัททำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยได้ให้ไว้กับบริษัทกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนได้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้บริษัททำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน และ/หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนได้ให้ไว้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามวัตถุประสงค์
 2. เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 3. เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และบริษัทไม่มีเหตุผลที่จะใช้ปฏิเสธคำขอได้ หรือ
 4. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7. สิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ทันที ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้เป็นข้อมูลปัจจุบันตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 2. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกลบ หรือทำลายได้ แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งขอให้ระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แทนการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นแล้ว แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
 4. เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาการใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

8. สิทธิในการขอให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นข้อมูลที่ตรงตามสภาพปัจจุบัน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับบริษัท หรือที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้บริษัทดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

9. สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าบริษัท และ/ หรือลูกจ้างของบริษัทมีการดำเนินการใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องนั้นมายังบริษัท และ/หรือ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ ตามที่รายละเอียดที่ปรากฏใน ข้อ 4 ของหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง โปรดทราบว่าเมื่อบริษัทได้รับแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิใดๆจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะพิจารณาคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปทั้งนี้ภายในไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดังกล่าวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากเป็นกรณีที่การใช้สิทธินั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือหากบริษัทมีความจำเป็นและสิทธิตามกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเป็นสมาชิกบิ๊กพอยต์และหนังสือแจ้งรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. เกี่ยวกับบิ๊กพอยต์

สำหรับผู้ใช้บริการ (ลูกค้า”) ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) นั้น โปรดทราบว่าบริษัทมีการจัดทำโปรแกรมสำหรับการสะสมพอยต์จากการซื้อสินค้า และนำพอยต์ที่สะสมได้นั้นเพื่อไปใช้แลกรับส่วนลด / สิทธิประโยชน์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้สำหรับโปรแกรมดังกล่าว รวมทั้งมีการให้บริการการนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เสนอโดยบริษัท รวมถึงสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทลูกของบริษัทแก่สมาชิก (“บิ๊กพอยต์”) โดยลูกค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวได้ โดยการสมัครเป็นสมาชิกบิ๊กพอยต์ ตามเงื่อนไข วิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าในการสมัครเป็นสมาชิกบิ๊กพอยต์นั้น ท่านจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดสำหรับการเป็นสมาชิกบิ๊กพอยต์ เงื่อนไขในการสะสมพอยต์ เงื่อนไขการแลกพอยต์ รวมทั้งข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการรับบริการและการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย ดังนั้นก่อนที่ลูกค้าจะสมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้เข้าใจ หากท่านตกลงสมัครเป็นสมาชิกบิ๊กพอยต์ บริษัทจะถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ

2. ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกบิ๊กพอยต์

2.1. ลูกค้าที่ประสงค์จะขอสมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ (“ผู้สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์”) ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไทย หรือ สัญชาติอื่นๆ ตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ซึ่งได้บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) หรือตามพาสปอร์ต (Passport) หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และผู้สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ตกลงที่จะกรอกข้อมูลสำคัญต่างๆให้ครบถ้วน

2.2. เมื่อผู้สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์กรอกข้อมูลตามรายการที่กำหนดครบถ้วน และได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไข และข้อกำหนดสำหรับการเป็นสมาชิกบิ๊กพอยต์ เงื่อนไขการสะสมพอยต์ เงื่อนไขการแลกพอยต์ รวมทั้งข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการรับบริการและการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบิ๊กพอยต์แล้ว ผู้สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ต้องดำเนินการเพื่อยืนยันการยอมรับเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกบิ๊กพอยต์ ดังนี้

2.2.1 กรณีสมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ผ่านช่องทางใดๆ ของบริษัท ผู้สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์จะได้รับรหัสยืนยันตัวตน OTP (One Time Password) หรือ Pass code ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ได้ให้ไว้ เมื่อได้รหัส OTP หรือ Pass code แล้ว ผู้สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ต้องนำรหัส OTP หรือ Pass code ดังกล่าว มาทำรายการตามที่ปรากฏบนหน้าจออุปกรณ์ เพื่อการทำรายการ ทั้งนี้ผู้สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ จะต้องยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานสมาชิกบิ๊กพอยต์ในครั้งแรก

2.2.2 กรณีผู้สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ได้สมัครในช่องทางที่มีเอกสาร หรืออุปกรณ์ที่สามารถลงลายมือชื่อได้ ผู้สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ต้องลงลายมือชื่อที่เป็นความจริงในเอกสารหรืออุปกรณ์ดังกล่าว

2.2.3 กรณีสมัครสมาชิกที่สาขา ผู้สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ต้องทำการเสียบบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรือ ในกรณีที่ผู้สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ได้สมัครผ่านช่องทางอื่น ต้องทำการกรอกรายละเอียดตามหน้าบัตรประชาชนที่ถูกต้อง เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องในครั้งแรก 

3. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเป็นสมาชิกบิ๊กพอยต์

ข้อกำหนดทั่วไป

3.1 เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเป็นสมาชิกบิ๊กพอยต์ เงื่อนไขการสะสมพอยต์ เงื่อนไขการแลกพอยต์ รวมทั้งข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการรับบริการและการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบิ๊กพอยต์นี้ (รวมเรียกว่า “เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการบิ๊กพอยต์”) เป็นข้อตกลงระหว่างผู้สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สมาชิกบิ๊กพอยต์” หรือ “ท่าน”) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งสมาชิกบิ๊กพอยต์ได้ตกลงขอเข้าร่วมโปรแกรมและยอมตนเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกบิ๊กพอยต์

3.2 สมาชิกบิ๊กพอยต์ตกลงยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการบิ๊กพอยต์ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในขณะสมัครสมาชิก รวมทั้งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหน้า ตลอดจนยินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้สิทธิสมาชิก ของกำนัลที่จะจัดให้แลก และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3.3 สมาชิกบิ๊กพอยต์สามารถเป็นได้ตลอดชีพ (ไม่มีกำหนดระยะเวลาการเป็นสมาชิก) ท่านสามารถตรวจสอบพอยต์สะสม ได้ที่ใบเสร็จรับเงินของบิ๊กซี, แอปพลิเคชัน Big C TH, Website https://bigpoint.bigc.co.th/th/customer/account/login และ Line แอปพลิเคชัน Big C

3.4 สมาชิกบิ๊กพอยต์รับทราบว่าในฐานะสมาชิกบิ๊กพอยต์ บริษัทมีหน้าที่ในการให้บริการและท่านจะได้สิทธิในการรับบริการดังต่อไปนี้จากบริษัท

3.4.1 การสะสมพอยต์ของสมาชิกบิ๊กพอยต์ ตามเงื่อนไขการสะสมพอยต์

3.4.2 การแลกพอยต์สะสมของสมาชิกบิ๊กพอยต์ที่มีอยู่ ตามเงื่อนไขการแลกพอยต์

3.4.3 การได้รับแจ้งและนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ที่มีการขายในบิ๊กซี และมินิบิ๊กซี รวมถึงรายการส่งเสริมการขาย (รวมถึง สิทธิในการร่วมกิจกรรม การออกบูธ สิทธิพิเศษและโปรโมชั่น การลดราคา ข้อเสนอพิเศษ การโฆษณา และการแจ้งเตือน) และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่มีการขายในบิ๊กซี และมินิบิ๊กซี รวมถึงสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทลูกของบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่บริษัทเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์แก่สมาชิกบิ๊กพอยต์ ผ่านช่องทางติดต่อต่าง ๆ ตามที่สมาชิกบิ๊กพอยต์ได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัท รวมถึง ช่องทางออนไลน์ อีเมล และ SMS

3.4.4  การได้รับบริการอื่นใดที่บริษัทมีการระบุหรือเสนอในเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลา

3.5 เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการให้บริการตามข้อ 3.4 แก่สมาชิกบิ๊กพอยต์ ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทตามข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในการสมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ รวมถึงข้อมูลที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขภายหน้า และข้อมูลของท่านที่บริษัทได้มีการเก็บรวบรวม หรือประมวลผลไว้อันเกิดจากการที่ท่านได้ซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการใดๆ จากบริษัท ไม่ว่าจะผ่านการดำเนินการที่สาขาของบิ๊กซี และ/หรือมินิบิ๊กซี หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์ แอปพลิเคชั่น หรือ Call Center  ในการส่งข่าวสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล ที่อยู่ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ซึ่งท่านได้ยินยอมให้บริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัทเสนอบริการการส่งเสริมสำหรับการตลาดให้กับท่าน กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ง ท่านตกลงยอมรับให้คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

3.6 สมาชิกบิ๊กพอยต์ตกลงและยอมรับว่า ในการให้บริการตามข้อ 3.4 แก่สมาชิกบิ๊กพอยต์ บริษัทอาจดำเนินการด้วยตนเอง หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวแทนบริษัท

3.7 สมาชิกบิ๊กพอยต์สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือ ยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทได้ที่ศูนย์บริการ Call Center 1756 หรือผ่านระบบ Online บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกบิ๊กพอยต์ และจะเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัวในบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกบิ๊กพอยต์เป็นความลับ มิให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านไปถึงบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งไม่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกบิ๊กพอยต์

3.8 สมาชิกบิ๊กพอยต์ตกลงและยอมรับว่าบริษัท มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกสิทธิของสมาชิกบิ๊กพอยต์ โดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ หรือการยกเลิกดังกล่าว หรือบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

3.9 บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการสมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ 1 สิทธิ /1 หมายเลขบัตรประชาชน หรือ /1 หมายเลขหนังสือเดินทางและต่อ 1 เบอร์มือถือ โดยผู้สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น และไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

3.10 สมาชิกบิ๊กพอยต์ยอมรับ และตกลงว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครสมาชิกนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิยกเลิกสิทธิของสมาชิกบิ๊กพอยต์ กรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง

3.11 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการบิ๊กพอยต์เป็นครั้งคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ท่านทราบเป็นการล่วงหน้า ขอความกรุณาสมาชิกบิ๊กพอยต์โปรดติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการบิ๊กพอยต์ตามที่บริษัทได้มีการแจ้งเตือน หรือประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้สมาชิกบิ๊กพอยต์ได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิและการเงื่อนไขในการรับบริการต่างๆ ของบริษัทได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน

หากท่านมีคำถามข้อสงสัย หรือ ความเห็นเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ศูนย์บริการ Call Center 1756

4. เงื่อนไขการสะสมพอยต์ จากการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ

4.1 สมาชิกบิ๊กพอยต์ ตกลงและยอมรับว่าการสะสมพอยต์ต้องแสดงความเป็นสมาชิกบิ๊กพอยต์ ณ จุดให้บริการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4.2 สมาชิกบิ๊กพอยต์ ตกลงและยอมรับว่า การสะสมพอยต์จากการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ เป็นไปตามรายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภทที่บริษัทกำหนด และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท

4.3 สมาชิกบิ๊กพอยต์ตกลงและยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกบิ๊กพอยต์แต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือ นโยบายทางการตลาดของบริษัทที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น

4.4 ระยะเวลาการสะสมพอยต์เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://bigpoint.bigc.co.th/th/collect-points

4.5 โปรดทราบว่าสมาชิกบิ๊กพอยต์ไม่สามารถขอให้บริษัททำการโอนพอยต์สะสมข้ามหมายเลขสมาชิกและ การใช้พอยต์สะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ ยกเลิกรายการสะสมพอยต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bigpoint.bigc.co.th/th/terms-and-conditions การแลกพอยต์หรือรับสิทธิประโยชน์

5. เงื่อนไขการแลกพอยต์หรือรับสิทธิประโยชน์

5.1 สมาชิกบิ๊กพอยต์ ตกลงและยอมรับว่า สมาชิกบิ๊กพอยต์จะต้องแสดงความเป็นเจ้าของพอยต์ทุกครั้งเมื่อมีการแลกพอยต์ โดยสิทธิประโยชน์จากการแลกพอยต์สะสมต้องใช้โดยสมาชิกบิ๊กพอยต์หมายเลขเดียวกันกับเจ้าของพอยต์สะสมเท่านั้น

5.2 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขพอยต์สะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการแลกพอยต์สะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกพอยต์ และ/หรือ รายการของสินค้าหรือบริการ และ/หรือ พอยต์สะสมที่ใช้แลกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการ ตลอดจนยกเลิกรายการแลกฟรีสินค้าหรือบริการ และ/หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกบิ๊กพอยต์ทราบล่วงหน้า  โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://bigpoint.bigc.co.th/th/terms-and-conditions

6. การคืนสินค้า และ/หรือ พอยต์สะสม

6.1 สมาชิกบิ๊กพอยต์ ตกลงและยอมรับว่า หากสมาชิกบิ๊กพอยต์คืนสินค้า สมาชิกบิ๊กพอยต์ต้องคืนพอยต์สะสมที่ได้รับจากสินค้าที่คืนนั้น รวมทั้งของพรีเมียม/ส่วนลดซึ่งแลกรับมาจากพอยต์สะสมไปก่อนแล้วนั้น แก่บริษัท โดยหากไม่สามารถส่งคืนของพรีเมียมในสภาพที่สมบูรณ์ได้ สมาชิกบิ๊กพอยท์ตกลงคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของพรีเมียมแทน

6.2 สมาชิกบิ๊กพอยต์ ตกลงและยอมรับว่า หากสมาชิกบิ๊กพอยต์ใช้พอยต์สะสมของสมาชิกบิ๊กพอยท์เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากบิ๊กซี หรือมินิบิ๊กซี หรือร้านค้าตามที่บริษัทกำหนด แล้วมีการยกเลิกสินค้าบางรายการจากการชำระเงินในครั้งดังกล่าว สมาชิกบิ๊กพอยต์จะไม่ได้รับพอยต์สะสมที่ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดคืน โดยไม่มีข้อยกเว้น 

7. ข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการรับบริการและการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล      

ข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการรับบริการและการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการบิ๊กพอยต์ของบริษัท กรุณาอ่านและศึกษาข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการรับบริการและการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบิ๊กพอยต์

7.1 การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบิ๊กพอยต์

สมาชิกบิ๊กพอยต์รับทราบว่าในการเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกบิ๊กพอยต์เพื่อประโยชน์ในการให้บริการบิ๊กพอยต์แก่สมาชิกนั้น บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง จากการติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การกรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มคำขอ สัญญา จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท หรือผ่านทางช่องทางอื่น เช่น ระบบโทรศัพท์ที่สามารถบันทึกเสียงได้ เป็นต้น 

ในกรณีที่มีการติดต่อระหว่างสมาชิกบิ๊กพอยต์กับบริษัท ในช่องทางต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล แอปพลิเคชันของบริษัท แอปพลิเคชันที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ศูนย์บริการลูกค้า (call center) หรือการติดต่อด้วยช่องทางอื่นใด บริษัทอาจดำเนินการบันทึกข้อมูลการติดต่อสื่อสารเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานการติดต่อสื่อสาร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการ เพื่อติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่ออบรมบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆของบริษัท

ทั้งนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งท่านไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

ในกรณีที่สมาชิกบิ๊กพอยต์ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทไม่ว่าข้อมูลใด เช่น การให้ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน สมาชิกบิ๊กพอยต์รับรองว่าสมาชิกบิ๊กพอยต์ได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเกี่ยวกับการเปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทแล้ว และบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแก่สมาชิกบิ๊กพอยท์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการของบริษัทแล้ว

7.2 การใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์รูปแบบหนึ่งที่ประกอบไปด้วยข้อความอักษร (Text) คุกกี้ (Cookie) จะถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ (Website) ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) มีการสร้างคุกกี้ไว้ โดยคุกกี้ (Cookie) จะถูกบันทึกลงบนบราวเซอร์ (Browser) ของท่านเมื่อท่านแวะเข้าชมเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งเนื้อหาในคุกกี้จะสามารถเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น และเนื้อหาดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ (Website) ต้นทางในการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง ข้อความที่อยู่ในคุกกี้ (Cookie) มักประกอบด้วยข้อมูลระบุตัวตน ชื่อเว็บไซต์ รวมถึงตัวเลข และตัวอักษรบางอย่าง โดยคุกกี้จะมีการจัดเก็บรายละเอียดพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และสิ่งที่ถูกเลือกถึงบ่อยโดยท่านและบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน ในกรณีที่ท่านมีการเข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ของบริษัท บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้

เว็บไซต์นี้อาจมีตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่นอาจเป็นการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลของท่านได้ บริษัทไม่ได้มีการควบคุมเว็บไซต์อื่นเหล่านั้นและไม่มีความรับผิดชอบต่อคำแถลงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชม

7.3.ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษา วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท

บริษัทได้มีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการบิ๊กพอยต์แก่ท่าน โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบิ๊กพอยต์ไว้ ดังรายละเอียดปรากฏตาม https://bigpoint.bigc.co.th/th/terms-and-conditions

7.4. บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีใดบ้าง

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อบุคคลภายนอกหรือสาธารณะ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งท่านไว้ดังปรากฏตาม [หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล]    หรือเว้นแต่บริษัทจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายให้ต้องเปิดเผย 

7.5. การใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการทำการตลาด

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจเป็นประโยชน์กับท่าน และ อาจมีการติดต่อท่านเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่หรือที่มีอยู่ให้ท่านทราบ นอกจากนี้บริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทคู่ค้าทราบเพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถแจ้งผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ท่านทราบทางช่องทางการตลาดต่างๆ โดยการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อความและรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ในการให้บริการบิ๊กพอยต์แก่ท่านตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการ และ/หรือเฉพาะเท่าที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการติดต่อใดๆ ที่ท่านได้แจ้งไว้แก่บริษัท หรือหากท่านไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูลทางการตลาดใด ๆ ข้างต้นอีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งให้บริษัททราบได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องมาได้ที่ศูนย์บริการ Call Center 1756 หรือผ่านระบบ online ทางเว็บไซต์ https://bigpoint.bigc.co.th/th/customer/account/login หรือ Big C application หรือ แจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่สาขาของบิ๊กซี ทุกสาขา

อนึ่งขอเรียนว่าในกรณีที่ท่านทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัท อาจทำให้ท่านเสียสิทธิบางประการจากการได้รับการเสนอสิทธิประโยชน์ และโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินค้า และบริการต่างๆ   จากทางบริษัท ในกรณีดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิในการให้บริการและสิทธิประโยชน์ของบิ๊กพอยต์เฉพาะในบริการที่ท่านไม่ได้ทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

7.6. การส่งข้อมูลไปต่างประเทศ

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทจะไม่มีการนำส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปที่ผู้รับในต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งท่านไว้ หรือเว้นแต่บริษัทจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายให้ต้องเปิดเผย

7.7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

ในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย กรุณาระมัดระวังอย่าให้ผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้นแก่บริษัทโดยปราศจากการดูแลควบคุม ในกรณีที่ผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ แก่บริษัท บริษัทถือว่าบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์นั้นได้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของผู้เยาว์แล้ว รวมทั้งบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์นั้นตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์ทุกประการ

7.8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย บริษัทได้นำมาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึง การจำกัดการเข้าถึงและใช้ข้อมูลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง การสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม การกำหนดหน้าที่ให้บุคลากรของบริษัท และผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และหน้าที่ในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการประมวลผลข้อมูล 

หากท่านมีเหตุอันเชื่อได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดที่อยู่ที่ปรากฏในภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและวิธีทางการติดต่อ

7.9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการรับบริการและการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวสมาชิกบิ๊กพอยต์เป็นการล่วงหน้า โดยข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการรับบริการและการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

หากสมาชิกบิ๊กพอยต์ยังคงใช้บริการ หรือซื้อสินค้า หรือติดต่อกับบริษัท หรือมีความสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทในฐานะลูกค้า และ/หรือสมาชิกบิ๊กพอยต์ต่อไปภายหลังจากที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ ให้ถือว่าสมาชิกบิ๊กพอยต์รับทราบและตกลงยินยอมเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนด ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น

7.10. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและวิธีทางการติดต่อ  

หากสมาชิกบิ๊กพอยต์มีความประสงค์จะติดต่อสอบถาม หรือใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ หรือร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ กรุณาติดต่อที่: จุดบริการลูกค้าของบริษัททุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อผ่านศูนย์บริการ Call Center โทร 1756

 

 • ซื้อสินค้าครบทุก 25 บาท รับพอยต์สะสม 1 พอยต์
 • การโปรดแจ้งหมายเลขสมาชิกบิ๊กพอยต์ หรือ เบอร์มือถือ หรือ เลขบัตรประชาชน แก่พนักงานแคชเชียร์ทุกครั้งก่อนชำระสินค้าที่บิ๊กซี ร้านขายยาเพรียว หรือก่อนการซื้อบัตรศูนย์อาหารบิ๊กซี
 • สมาชิกบิ๊กพอยต์ที่ซื้อสินค้าในพื้นที่ขายบิ๊กซี บิ๊กซีมินิ ร้านยาเพรียว และ/หรือชำระค่าอาหารหรือเครื่องดื่มด้วยบัตรรับประทานอาหาร(e-card) ที่ศูนย์อาหารบิ๊กซี ครบทุก 25 บาท/ใบเสร็จ ได้รับพอยต์สะสม 1 พอยต์
 • สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมพอยต์สำหรับการซื้อบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลังแบบแพ็ค กาแฟกระป๋องแบบแพ็ค นมหรืออาหารสำหรับทารก/เด็กเล็ก สินค้ายกหีบ บัตรกำนัล กระเช้าปีใหม่ จ่ายบิล เติมเงินมือถือ เติมเงินเกม เติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วการแสดง ส่งพัสดุด่วนทั่วไทย สินค้าใกกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ วิตามินและเสริมอาหาร สินค้าที่ขึ้นทะเบียนยา แว่นตาที่ซื้อจากร้านแว่นตา การซื้อเหมา การซื้อสินค้าจากพื้นที่พลาซ่า
 • การสะสมพอยต์จะคำนวณจากยอดซื้อสุทธิ หลังหักสินค้ายกเว้น สินค้าแลกซื้อ ส่วนลด คูปอง และไม่คำนวณพอยต์สะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าในส่วนที่ไม่ครบ 25 บาท
 • พอยต์สะสมบิ๊กพอยต์มีอายุ 2 ปี นับจากปีที่ซื้อสินค้า โดยระบบจะตัดพอยต์สะสมทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
 • บริษัทฯ จะไม่ทำการปรับพอยต์ให้กรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิกบิ๊กการ์ด หรือ แจ้งข้อมูลผิด และหากพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง ปลอมแปลง หรือทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งพอยต์สะสมหรือการแลกพอยต์ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะยกเลิกพอยต์สะสมและ/หรือเรียกคืนส่วนลดที่ใช้พอยต์สะสมแลกมา รวมถึงยกเลิกสิทธิการเป็นสมาชิกบิ๊กพอยต์และดำเนินการทางกฏหมายต่อผู้กระทำ กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข / ยกเลิกสิทธิพิเศษนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 1. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบิ๊กพอยต์ ที่มีการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการและมีพอยต์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 2. ใช้พอยต์ รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในราคาพิเศษได้ที่แคชเชียร์ ที่บิ๊กซี สาขาที่ร่วมรายการ
 3. เฉพาะการซื้อในใบเสร็จเดียวกัน หลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว
 4. สิทธิพิเศษนี้ต้องใช้ร่วมกับการซื้อสินค้าโดยสมาชิกหมายเลขเดียวกันกับเจ้าของพอยต์สะสมเท่านั้น และเฉพาะสมาชิกที่มีเลขบัตรประชาชน(ชาวไทย) หรือ หนังสือเดินทาง(ต่างชาติ) ในฐานข้อมูลสมาชิกบิ๊กพอยต์แล้ว และสามารถแสดงเอกสารความเป็นเจ้าของพอยต์กับพนักงานแคชเชียร์ก่อนจบการขาย
 5. กรณีลูกค้าขอคืนสินค้าที่ใช้ส่วนลดจากการแลกพอยต์ ลูกค้าจะได้รับคืนเฉพาะส่วนที่ชำระจริงด้วยเงินสด / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต เท่านั้น (พอยต์ที่ใช้แลกส่วนลด จะได้รับคืนเฉพาะกรณีคืนทั้งใบเสร็จ)
 6. ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และจะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นพอยต์สะสม
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการงดให้ส่วนลดพิเศษนี้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นแล้ว และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า