พิเศษเฉพาะสมาชิกบิ๊กพอยต์

ซื้อสินค้าครบทุก 25 บาท รับพอยต์สะสม 1 พอยต์

เงื่อนไขการสะสมพอยต์

 • โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิกบิ๊กพอยต์ หรือ เบอร์มือถือ หรือ เลขบัตรประชาชน แก่พนักงานแคชเชียร์ทุกครั้งก่อนชำระค่าสินค้าที่บิ๊กซี ร้านขายยาเพรียว หรือก่อนการซื้อบัตรศูนย์อาหารบิ๊กซี
 • สมาชิกบิ๊กพอยต์ที่ซื้อสินค้าในพื้นที่ขายบิ๊กซี บิ๊กซีมินิ ร้านยาเพรียว ร้านกาแฟวาวี และ/หรือชำระค่าอาหารหรือเครื่องดื่มด้วยบัตรรับประทานอาหาร(e-card)  ที่ศูนย์อาหารบิ๊กซี ครบทุก 25 บาท/ใบเสร็จ ได้รับพอยต์สะสม 1 บิ๊กพอยต์
 • สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมพอยต์สำหรับการซื้อบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลังแบบแพ็ค  กาแฟกระป๋องแบบแพ็ค  นมหรืออาหารสำหรับทารก/เด็กเล็ก สินค้ายกหีบ บัตรกำนัล กระเช้าปีใหม่ จ่ายบิล เติมเงินมือถือ เติมเงินเกม เติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วการแสดง  ส่งพัสดุด่วนทั่วไทย สินค้าในกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ วิตามินและเสริมอาหาร สินค้าที่ขึ้นทะเบียนยา  แว่นตาที่ซื้อจากร้านแว่นตา การซื้อเหมา  สินค้าในพื้นที่ขายของ Big pack อายิโนะโมะโต๊ะ 80 กรัมแพ็ค 20 อายิโนะโมะโต๊ะ 1 กก.แพ็ค 20 การซื้อสินค้าจากพื้นที่พลาซ่า
 • การสะสมพอยต์จะคำนวณจากยอดซื้อสุทธิ หลังหักสินค้ายกเว้น สินค้าแลกซื้อ ส่วนลด คูปอง และไม่คำนวณพอยต์สะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าในส่วนที่ไม่ครบ 25 บาท
 • พอยต์สะสมบิ๊กพอยต์ที่สะสมระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดไป
 • บริษัทฯ จะไม่ทำการปรับพอยต์ให้กรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิกบิ๊กพอยต์ หรือ แจ้งข้อมูลผิด และหากพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง ปลอมแปลง หรือทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งพอยต์สะสมหรือการแลกพอยต์  ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะยกเลิกพอยต์สะสมและ/หรือเรียกคืนส่วนลดที่ใช้พอยต์สะสมแลกมา รวมถึงยกเลิกสิทธิการเป็นสมาชิกบิ๊กพอยต์และดำเนินการทางกฏหมายต่อผู้กระทำ กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข / ยกเลิกสิทธิพิเศษนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการแลกพอยต์

 • สมาชิกบิ๊กพอยต์สามารถแลกพอยต์สะสมเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ ต่อเมื่อได้สมัคร/ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และคงสถานภาพการเป็นสมาชิก โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (ชาวไทย) หรือ หนังสือเดินทาง (ต่างชาติ) ที่ตรงกับข้อมูลของสมาชิกเจ้าของพอยต์สะสมเท่านั้น ณ จุดบริการลูกค้า/แคชเชียร์ที่บิ๊กซี
 • พอยต์บิ๊กพอยต์สามารถใช้เป็น
  • ส่วนลดใช้แทนเงินสดชำระค่าสินค้า จ่ายบิล เติมเงินมือถือ เติมเงินเกม ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วการแสดง  ส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ที่บิ๊กซี  บิ๊กซีมินิ ร้านยาเพรียว และร้านกาแฟวาวี
  • แลกรับส่วนลดร้อยละ 12.5 (12.5%) ของพอยต์ที่แลก เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (หลังหักสินค้าแลกซื้อ ส่วนลด คูปอง สินค้ายกเว้น) ลูกค้าสามารถใช้พอยต์บิ๊กพอยต์เท่ายอดซื้อหรือน้อยกว่าเพื่อแลกรับส่วนลด โดยยอดส่วนลด 12.5% จะคำนวณจากพอยต์สะสมที่ใช้แลกเท่านั้น ไม่รวมเศษทศนิยมเศษทศนิยม และไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดกับบริการบิ๊กซีเซอร์วิส ศูนย์อาหารได้ ขอสงวนสิทธิ์การแลกพอยต์ไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ร่วมรายการในใบเสร็จ
  • พอยต์สะสมจะถูกตัดออกจากพอยต์สะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนพอยต์ที่ทำการแลก และไม่สามารถแลกพอยต์ได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
  • รับฟรีสินค้า หรือ คูปองส่วนลดซื้อสินค้าตามรายการที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถติดตามรายละเอียดของแต่ละรายการส่งเสริมการขายได้ ณ จุดบริการลูกค้า/แคชเชียร์ ที่บิ๊กซีและบิ๊กซีมินิ
  • แลกรับส่วนลด/สิทธิพิเศษจากร้านค้าร่วมรายการตามที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละช่วงเวลา (ติดตามเพิ่มเติมที่ https://bigpoint.bigc.co.th/)
 • สิทธิประโยชน์จากการแลกพอยต์สะสมต้องใช้โดยสมาชิกหมายเลขเดียวกันกับเจ้าของพอยต์สะสมเท่านั้น
 • พอยต์บิ๊กพอยต์ไม่สามารถใช้แทนเงินสดและ/หรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าประเภท บุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลังแบบแพ็ค  กาแฟกระป๋องแบบแพ็ค  นมหรืออาหารสำหรับทารก/เด็กเล็ก สินค้ายกหีบ บัตรกำนัล กระเช้าปีใหม่ การเติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) สินค้าในกลุ่มยาและเวชภัณฑ์  วิตามินและเสริมอาหาร สินค้าที่ขึ้นทะเบียนยา  แว่นตาที่ซื้อจากร้านแว่นตา การซื้อเหมา  สินค้าในพื้นที่ขายของ Big pack อายิโนะโมะโต๊ะ 80 กรัมแพ็ค 20 อายิโนะโมะโต๊ะ 1 กก.แพ็ค 20 สินค้าจากพลาซ่า
 • พอยต์ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนพอยต์สะสมให้แก่ผู้อื่นได้
 • ยอดการซื้อสินค้า/บริการ ที่เกิดจากการใช้พอยต์สะสม จะไม่นำมาคำนวณเป็นพอยต์สะสม
 • กรณีการแลกพอยต์สะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ สมาชิกสามารถติดต่อ Big C Call Center 1756 ภายใน 15 วัน พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การแก้ไขพอยต์สะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • เมื่อมีการแลกพอยต์สะสม หรือคืนสินค้า ระบบจะทำการหักพอยต์ออกจากยอดพอยต์สะสมคงเหลือทันที โดยหากมูลค่าที่คืนสินค้ามากกว่าพอยต์สะสมคงเหลือ ลูกค้าจะมีพอยต์ติดลบ
 • กรณีลูกค้าขอคืนสินค้าภายใต้ใบเสร็จที่มีการใช้พอยต์แลกเป็นส่วนลดเงินสด ลูกค้าจะได้รับคืนเฉพาะส่วนที่ชำระจริงด้วยเงินสด / บัตรเครดิต/ บัตรเดบิต เท่านั้น 
 • พอยต์ที่ใช้แลกรับสินค้า/บริการ/สิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขพอยต์สะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการแลกพอยต์สะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกพอยต์ และ/หรือ รายการของสินค้าหรือบริการ และ/หรือ พอยต์สะสมที่ใช้แลกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการ ตลอดจนยกเลิกรายการแลกฟรีสินค้าหรือบริการ และ/หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า