สมาชิกบิ๊กพอยต์ สะสมพอยต์ใช้แลกเป็นส่วนลดแทนเงินสด

-   80    บิ๊กพอยต์          แลกส่วนลดได้    10 บาท
- 200    บิ๊กพอยต์          แลกส่วนลดได้    25 บาท
- 400    บิ๊กพอยต์          แลกส่วนลดได้    50 บาท
- 800    บิ๊กพอยต์          แลกส่วนลดได้  100 บาท

ใช้พอยต์แลกรับส่วนลด 12.5% เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป*

 

เงื่อนไขการแลกพอยต์เป็นส่วนลด 12.5%

• สมาชิกบิ๊กพอยต์สามารถแลกพอยต์สะสมเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ ต่อเมื่อได้สมัคร/ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และคงสถานภาพการเป็นสมาชิก โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (ชาวไทย) หรือ หนังสือเดินทาง (ต่างชาติ) ที่ตรงกับข้อมูลของสมาชิกเจ้าของพอยต์สะสมเท่านั้น ณ จุดบริการลูกค้า/แคชเชียร์ที่บิ๊กซี

• บิ๊กพอยต์สามารถใช้เป็น

  • • ส่วนลดใช้แทนเงินสดชำระค่าสินค้า จ่ายบิล เติมเงินมือถือ เติมเงินเกม ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วการแสดง  ส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ที่บิ๊กซี  บิ๊กซีมินิ ร้านยาเพรียว และร้านกาแฟวาวี
  • • แลกรับส่วนลดร้อยละ 12.5 (12.5%) ของพอยต์ที่แลก เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (หลังหักสินค้าแลกซื้อ ส่วนลด คูปอง สินค้ายกเว้น) ลูกค้าสามารถ  ใช้บิ๊กพอยต์เท่ายอดซื้อหรือน้อยกว่าเพื่อแลกรับส่วนลด โดยยอดส่วนลด 12.5% จะคำนวณจากพอยต์สะสมที่ใช้แลกเท่านั้น ไม่รวมเศษทศนิยมเศษทศนิยม และไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดกับบริการบิ๊กซีเซอร์วิส ศูนย์อาหารได้ ขอสงวนสิทธิ์การแลกพอยต์ไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ร่วมรายการในใบเสร็จ
  • • พอยต์สะสมจะถูกตัดออกจากพอยต์สะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนพอยต์ที่ทำการแลก และไม่สามารถแลกพอยต์ได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
  • • รับฟรีสินค้า หรือ คูปองส่วนลดซื้อสินค้าตามรายการที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถติดตามรายละเอียดของแต่ละรายการส่งเสริมการขายได้ ณ จุดบริการลูกค้า/แคชเชียร์ ที่บิ๊กซีและบิ๊กซีมินิ
  • • แลกรับส่วนลด/สิทธิพิเศษจากร้านค้าร่วมรายการตามที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละช่วงเวลา (ติดตามเพิ่มเติมที่ https://bigpoint.bigc.co.th/th)

• สิทธิประโยชน์จากการแลกพอยต์สะสมต้องใช้โดยสมาชิกหมายเลขเดียวกันกับเจ้าของพอยต์สะสมเท่านั้น

• บิ๊กพอยต์ไม่สามารถใช้แทนเงินสดและ/หรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าประเภท บุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลังแบบแพ็ค  กาแฟกระป๋องแบบแพ็ค  นมหรืออาหารสำหรับทารก/เด็กเล็ก สินค้ายกหีบ บัตรกำนัล กระเช้าปีใหม่ การเติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) สินค้าในกลุ่มยาและเวชภัณฑ์  วิตามินและเสริมอาหาร สินค้าที่ขึ้นทะเบียนยา  แว่นตาที่ซื้อจากร้านแว่นตา การซื้อเหมา  สินค้าในพื้นที่ขายของ Big pack อายิโนะโมะโต๊ะ 80 กรัมแพ็ค 20 อายิโนะโมะโต๊ะ 1 กก.แพ็ค 20 สินค้าจากพลาซ่า 

• พอยต์ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนพอยต์สะสมให้แก่ผู้อื่นได้

• ยอดการซื้อสินค้า/บริการ ที่เกิดจากการใช้พอยต์สะสม จะไม่นำมาคำนวณเป็นพอยต์สะสม

• กรณีการแลกพอยต์สะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ สมาชิกสามารถติดต่อ Big C Call Center 1756 ภายใน 15 วัน พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การแก้ไขพอยต์สะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

• เมื่อมีการแลกพอยต์สะสม หรือคืนสินค้า ระบบจะทำการหักพอยต์ออกจากยอดพอยต์สะสมคงเหลือทันที โดยหากมูลค่าที่คืนสินค้ามากกว่าพอยต์สะสมคงเหลือ ลูกค้าจะมีพอยต์ติดลบ

• กรณีลูกค้าขอคืนสินค้าภายใต้ใบเสร็จที่มีการใช้พอยต์แลกเป็นส่วนลดเงินสด ลูกค้าจะได้รับคืนเฉพาะส่วนที่ชำระจริงด้วยเงินสด / บัตรเครดิต/ บัตรเดบิต เท่านั้น

• พอยต์ที่ใช้แลกรับสินค้า/บริการ/สิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขพอยต์สะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการแลกพอยต์สะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกพอยต์ และ/หรือ รายการของสินค้าหรือบริการ และ/หรือ พอยต์สะสมที่ใช้แลกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการ ตลอดจนยกเลิกรายการแลกฟรีสินค้าหรือบริการ และ/หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า